ข้อมูลทั่วไป


ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ประเภทโรงเรียน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ

สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษา

ปรัชญา
การศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

คำขวัญ
เมตตา สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

สีประจำโรงเรียน
สีเทา แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์


ความเป็นมา


โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เดิมชื่อโรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆ เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 โดยมี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2504 บนที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ เนื้อที่ 10 ไร่ 40 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนสอนคนหูหนวกทุ่งมหาเมฆเป็นโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ปัจจุบัน เปิดสอนนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำและไปกลับ นักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับมัธยมศึกษา


การเปลี่ยนแปลง


  • พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2521 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
  • พ.ศ. 2528 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล (สำหรับเด็กหูหนวก) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
  • พ.ศ. 2529 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาชีพ (วช) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในปี พ.ศ. 2539 ปรับปรุงแผนการเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์กรมสามัญ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
  • พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรารชกุมารี ตามโครงการ ทสรช.
  • พ.ศ. 2550 ได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรารชกุมารี ตามโครงการ ทสรช.
  • พ.ศ. 2556 เปิดทำการสอนนักเรียนออทิสติก (เพื่อฝึกงานอาชีพ) เป็นศูนย์การเรียนรู้บุคคลออทิสติกต้นแบบของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิคุณพุ่ม
  • พ.ศ. 2557 เปิดทำการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความหมายของตราประจำโรงเรียน


รูปปาก มือ หู
หมายถึง การสอนระบบรวม ซึ่งจะต้องใช้ทั้งปาก มือ และหู ให้สัมพันธ์กัน
รูปคบเพลิงและรัศมี
หมายถึง ความมีปัญญาส่องสว่างไปไกลดุจดังแสงคบเพลิง