กิจกรรมเด่น

โครงการเด็กดีศรีโสตทุ่ง

โครงการเด็กดีศรีโสตทุ่ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 256๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่าง
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีแรงจูงใจในการทำความดีและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการ

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ได้ดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  โดยการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  โดยทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ทสรช.) และโปรแกรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ ซึ่งทางโรงเรียนได้มุ่งมั่นดำเนินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เป็นผลให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ที่ได้ชี้แนะแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้  โดยในในปีการศึกษา 2562 มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการ
  2. ผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา
  3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  4. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม