ทิศทางการดำเนินงาน


วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนยึดหลักความพอเพียง ผู้เรียนเป็นคนดี มีอาชีพ

พันธกิจ (Mission)
1) ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา
2) ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับเด็กพิการ และใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) พัฒนาคุณภาพนักเรียนพิการให้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
6) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ

เป้าประสงค์ (Objective)
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4) นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ
6) โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความจำเป็นสำหรับเด็กพิการ โดยใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

กลยุทธ์ของสถานศึกษา (Strategics)
1) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐาน
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร
3) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพอเพียงในการดำรงชีวิต
5) พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างเสริมทักษะชีวิต
6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู ด้านการสร้างและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วม