แนวการจัดการศึกษา


นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน


จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้ระบบรวม หรือระบบการสื่อความหมายรวม (Total Communication) เป็นวิธีการสอนที่รวมวิธีการสื่อความหมายหลายๆ แบบ เช่นการฝึกฟัง ฝึกพูด การอ่านริมฝีปาก การใช้ท่าทางธรรมชาติ การใช้ภาษามือ สะกดนิ้วมือ ตลอดจนการอ่าน การเขียน เพื่อให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ


นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา


จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เพิ่มการให้บริการทางด้านการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา


ศูนย์การเรียนบุคคลออทิสติก
นักเรียนออทิสติก


จัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านงานอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข