ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562

ปฐมวัย
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
ออทิสติก

ปีการศึกษา 2563

ทุกประเภท