ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 18 กันยายน 2563