ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามประกาศโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 18 กันยายน 2563