โครงการอบรมภาษามือไทย 2563

ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯใต้ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอบรมภาษามือไทย ของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เป็นประจำทุกปี และขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมด้วยความสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินค่ะ