กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ เรื่องเห็ด จาก KTC

กิจกรรมนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของนักเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จากพี่ๆ KTC และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม อาคารพลอยไพลิน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้มาเป็นเวลา 14 สัปดาห์ เกี่ยวกับการเพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การจำหน่าย การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำอาหารจากเห็ดหลากหลาย เช่น สลัดโรลเห็ด กระทงทองเห็ด น้ำเห็ด ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ KTC ที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆ ให้กับเด็กพิการ และวิทยากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท จนทำให้เด็กๆของเรามีผลิตภัณฑ์ และผลงานที่น่าภาคภูมิใจเช่นนี้ค่ะ