กิจกรรมลอยกระทง 2563 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เราจัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังโควิด 19 และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้เราได้สืบสานอย่างยั่งยืน