บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563