โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆขอขอบพระคุณ คุณลิเดีย บาร์ราซ่า ผู้ช่วยอัครราชฑูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา จากสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแสดงผลงานในโครงการ EdDeaf ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทุกหน่วยงาน และคุณครูอาสาสมัครทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทุกวันเสาร์เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เป็นการปิดกิจกรรมด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กๆ ของกลุ่มกิจกรรมถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ศิลปะ DIY และอาหาร ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นค่ะ