การประชุมผู้ปกครอง 2/2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 แนะนำบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารใหม่ ได้แก่ คุณครูอังคณา รอดผล หัวหน้างานวิชาการ คุณครูคณาธิป ไพรพิบูลยกิจ หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน คุณครูนันทนา ศรีอ่อนนิ่ม หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และคุณครูสุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 และพบคุณครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียน และร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ได้มากที่สุด