โครงการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการ

โครงการพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงเรียนเฉพาะความพิการ อบรมนวดไทย150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤศจิกายน 2563 ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทำให้เด็กหูหนวกได้เรียนนวดแผนไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ทีมคุณหมอวิทยากร ผู้จัด เพื่อนครู ล่ามภาษามือของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมมือกันจนสิ้นสุดการอบรม ซึ่งนับจากนี้เด็กๆ จะต้องมาทำการนวดเก็บเคส ที่โรงเรียนค่ะ ท่านได้สนใจใช้บริการ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเด็ก ๆ สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลยค่ะ