รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย ที่ได้มาจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และแนะนำการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ได้รับความสนุกสนานและความรู้ นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้นำอาหารกลางวัน สั่งไอศกรีมกะทิสดของทางโรงเรียน เพื่อจัดเลี้ยงมื้อกลางวันให้กับนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้