ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในพื้นที่ 27 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 โดยให้จัดการเรียนรู้ทางไกล หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนทดแทน