Cap-Corner Stone ครัวเพลินฝัน – The Dreamaker Kitchen

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีราชเทวี ที่ได้จัดโครงการวิชาการ Cap-Corner Stone ครัวเพลินฝัน – The Dreamaker Kitchen นำโดยคณะวิทยากร ครูตุ้ย คุณครูจิรัชชานันท์ บวรปิยาวัฒน์ คุณนิตยา ลักษณวิศิษฐ์ และคณะ มาอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการทำน้ำพริกสมุนไพรผัดฉ่าพริกไทยดำ และน้ำสมุนไพร ให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563