งานสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียน และคณะครูร่วมงานสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พระบรมมหาราชวัง วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยการสนับนุนเป็นอย่างดียิ่งจากท่านประธานมูลนิธิไฟว์ฟอร์ออล ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้