เชิญทุกท่านมาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคเพื่อการศึกษา

การศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ ยังต้องการการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

เชิญทุกท่านมาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคเพื่อการศึกษา โดย

  • ช่องทางที่ 1 บริจาคผ่านระบบ e donation โดยสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ของผู้บริจาคที่ต้องการลดหย่อนภาษี เลือกอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร และส่งหลักฐานการโอนมาที่โรงเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนตรวจสอบยอด และทำหนังสือตอบขอบคุณ และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ด้วยตนเองได้ที่

* เว็บไซต์ระบบบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์ง http://edonation.rd.go.th/donate/PageMain.jsp * ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากรได้ที่https://edonation.rd.go.th/donate/Q&A_MAY20.pdf

  • ช่องทางที่ 2 บริจาคเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เลขที่บัญชี 0361161220 โดยท่านสามารถแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงินได้ทางกล่องข้อความเพจเฟซบุ๊คโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ หรือe-mail : sotthungmahamek@gmail.comโทร 0 2286 0733 หรือ 0 2285 5618 โทรสาร 0 2286 6129