สถานการณ์และมาตรการการป้องกันโรคโควิดในโรงเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียน มีการตรวจพบการติดเชื้อ ของครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะนักเรียนพิการที่จำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการเพื่อให้เราสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์นี้ ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรด้วยการตรวจ ATK ประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์และวันพฤหัส

2. ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นคัดกรองประวัติสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกวัน

3. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากรติดเชื้อ ให้ทำการคัดกรองนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

3.1 กลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้กักตัวเป็นเวลา 7 วัน นักเรียนที่มีความพร้อม สามารถกักตัวที่บ้านได้ และทางโรงเรียนจัดสถานที่กักตัวไว้สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการ โดยจัดครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียน และตรวจ ATK ทุก 3 วัน เมื่อครบระยะการผลตรวจเป็นลบ นักเรียนก็สามารถมาเรียนได้ตามปกติ

3.2 กลุ่มเสี่ยงต่ำ คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงสูง สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตนอยู่ในมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และตรวจ ATK ทุก 3 วันจนครบ 7 วัน

ทั้งนี้ หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ครูประจำชั้น กล่องข้อความทางเฟซบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 02-2860 733 โทรศัพท์มือถือ ครูสุขุม 081- 1705891 ได้ตลอดเวลา