การเรียนการสอนของนักเรียนออทิสติก

คลิปวิดีโอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ การเรียนการสอนของนักเรียนออทิสติกในช่วงเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19