การเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

คลิปวิดีโอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ การเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19