แจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆจะเปิดภาคเรียน โดยใช้วิธีการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ และการส่งหนังสือแบบฝึก ใบงาน ให้นักเรียนที่บ้าน และขอเลื่อนการมาเรียนที่โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์ Covid-19 จะดีขึ้น เมื่อได้กำหนดการที่แน่นอน โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป