ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเทพรัตน์และอาคารฝึกงาน (เรืองจำรัสพัฒนา)

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเทพรัตน์และอาคารฝึกงาน (เรืองจ ารัสพัฒนา) โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารประกาศ