โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ขอขอบพระคุณ คุณพฤกษา เขียวทอง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคุณธัญญาภรณ์ ทรงพุฒิ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในนามบริษัทพฤกษาอาคิเทค และมาเด้อยำ ที่ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

Read More

ขอขอบพระคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

Read More

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 17 กันยายน 2563

Read More

ขอขอบพระคุณสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 23 สิงหาคม 2563

Read More